Πολεοδομικές πληροφορίες:
Ν. Ηρακλείου &  Ν. Λασιθίου

 

Πυρκαγιές
Βιάννος
   Μύρτος
 

Επισκέπτες

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2830118
PDF Εκτύπωση E-mail

 

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, ανά κατηγορία έργων — μελετών — παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης), μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΑΠΔ Κρήτης

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, (Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων), που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης), μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ/ΑΠΔ Κρήτης, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου (το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ) , έως και 23 Μαρτίου 2018 (14:00), καθώς έπειτα από αυτή την ημερομηνία κλείνει το Μητρώο για όλο το έτος 2018.

 

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων, εκτός από τις συνήθεις εργασίες, πρόκειται να ανατεθούν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, και εργασίες:

           

α) κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών και αποκομιδής των αποβλήτων σε αδειοδοτημένους ΑΕΚΚ.

 

  β) αποξήλωσης και διάθεσης υλικών που περιέχουν αμίαντο (απαραίτητη η προσκόμιση τεχνικής ικανότητας, πριν την ανάθεση, σε περίπτωση κλήρωσης του οικονομικού φορέα για ανάθεση έργου).


Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό Τόπο της ΑΠΔ Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, να υποβάλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος (Σημείωση, ΟΕ ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο εργοληπτικό ή μελετητικό, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση τους).

 Συν: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, ανά κατηγορία έργων — μελετών — παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης), μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΑΠΔ Κρήτης