Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔιενΕργειασ ΔημΟσιας ΚλΗρωσης

για την ΑνΑδειξη ΕκπροσΩπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για το  γνωμοδοτικό  όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο:

«Τοπογραφική αποτύπωση ιδιοκτησίας ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο»

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη 11/09/2018 και ώρα 13:00 μ.μ.