Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων


           Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για το  γνωμοδοτικό  όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων».  Η κλήρωση  θα  πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη    23.07.2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Ειρήνη Βρέντζου