ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ


            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για το  γνωμοδοτικό  όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού του Δ. Ηρακλείου για την ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου».  Η κλήρωση  θα  πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη 10.09.2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

 Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

Ειρήνη Βρέντζου